Sinteze

POPULAŢIILE SPIRITUALE ALE SPECIEI UMANE

SCHEMA GENERALĂ:

1. Monade individuale aflate în evoluţii centrale (coordonatori de evoluţii);

2. Monade individuale aflate în evoluţii secundare (ajutători planetari, stelari şi galactici);

3. Spirite aflate în evoluţii primare:

– spirite aflate în evoluţii primare galactice;

– rezidenţi;

– spirite aflate în evoluţii preliminare;

– spirite aflate în călătorii spirituale regresive: blocuri spirituale piramidale. 


Principalele forme de evoluţie ale monadelor creatoare conştiente de pe Pământ şi din structurile ajutătoare ale Pământului de-a lungul întregului ciclu de vieţi ale omenirii au fost, şi sunt în linii mari, următoarele:

I. MONADE ÎN EVOLUŢII CENTRALE: 

1. Caracteristici generale şi rolul lor în evoluţiile omenirii: înalt-creatori şi ajutători ai evoluţiilor, coordonatori ai tuturor evoluţiilor din Centrul de evoluţie, formatori de câmpuri universice la nivelele cele mai înalte ale tuturor universurilor; creatorii macrostructurilor, realizatorii lucrărilor de remodelare şi adaptare a condiţiilor locale în funcţie de evoluţiile primare locale; realizatori ai lucrărilor de întreţinere a universurilor; dintre aceştia, au fost conducători direcţi, întrupaţi în corpuri umane, ai activităţilor din aşezările umane; tot din rândurile lor au fost permanent, şi sunt în continuare: entităţi creatoare, ajutătoare şi îndrumătoare în dimensiunile structurale paralele cu dimensiunea noastră şi în spaţiile interdimensionale; din rândurile ajutătorilor din dimensiunile structurale paralele, în calitate de entităţi transcedentale au fost şi sunt creatorii speciilor corporale şi ajutători în toate formele de început ale etapelor de evoluţii locale, printre care şi ai speciei umane.

2. Intrarea în sarcini de coordonare şi ajutor pentru omenire: centralii intră la începutul evoluţiei spiritelor în formele de corporalitate umană,susţinând, îndrumând şi trăind efectiv procesul de constituire a corporalităţii speciei umane prin transcendenţă spirituală interdimensională. Pe măsura înaintării omenirii în sarcini personale şi de grup, centralii intră în mijlocul sau în marginea societăţilor umane la începutul fiecărei etape de evoluţie locală a spiritelor umane. Dar permanent au loc intrări şi ieşiri între straturile dimensionale, în funcţie de planificările etapelor + diverse necesităţi locale, sub forma entităţilor dimensionale care îşi pot ajuta vibraţia personală în funcţie de cerinţele sarcinilor generale ale societăţii umane. 

3. Ieşiri din sarcinile de coordonare a evoluţiilor umane: au loc după finalizarea ciclurilor de vieţi pământene ale spiritelor umane, după plecarea rezidenţilor şi ajutătorilor lor galactici şi secundari. Ei sunt cei care efectuează dezamprentarea totală a câmpurilor galactice, după plecarea tuturor grupurilor spirituale umane, după care are loc retragerea lor în dimensiunile structurale paralele (retragere numită popular “înălţare”) sub forma ultimilor descendenţi ai speciei umane, la fel cum au fost cei dintâi trăitori ai speciei umane, constituită tot de ei pe Pământ.

II. MONADE ÎN EVOLUŢII SECUNDARE: 

1. Caracteristici generale, sarcinile şi rolul lor în evoluţiile omenirii: secundarii sunt ajutători ai tuturor întrupaţilor de pe planetă, ajutători ai derulării evoluţiilor însăşi planetei de reşedinţă, planetelor din sistemul stelei care le guvernează şi stelei însăşi. Întrupaţi ca entităţi astrale şi dimensionale, de-a lungul întregului ciclu de întrupări ale spiritelor umane, au participat, şi participă la lucrări de întreţinere a macrostructurilor locale (bariere inter-subzonale , elemente matriceale galactice, etc.), precum şi ajutor oferit tuturor speciilor planetare – nu numai oamenilor, chiar dacă întrupările lor sunt de tip uman, căci specia umană cuprinde în genetica ei toate secvenţele genetice ale tuturor vieţuitoarelor planetare. Este necesară cunoaşterea rolului lor în două feluri de etape de evoluţie a omenirii: în cele două etape mentale şi în etapa fizică, după cum urmează:

a. În prima etapă mentală a omenirii: ajutor oferit speciilor de creatori începători care părăsesc planeta (saurieni), în prezenţa cărora s-au derulat primele sarcini astrale ale spiritelor umane rezidente; preluarea sistemelor corporale de la transcedentali, coordonarea lucrărilor de direcţionare în folosirea sistemelor corporale, cu prioritate în creaţia materială mentală; formatarea câmpurilor planetare la începutul fiecărei epoci, când au avut loc modificări ale populaţiilor spirituale umane (venirea/plecarea diverselor grupuri de spirite la întrupări umane); participarea la conducerea aşezărilor umane; ajutători în rândurile populaţiilor retrase de tip: pădureni, munteni, insulari cu rol de formatare a câmpurilor planetare pentru introducerea diverselor tipuri de lucrări specifice fiecărei etapei; menţinerea echilibrului vibraţional necesar planetei şi biosistemului planetar în preajma activităţilor creativ-mentale ale omenirii; în calitate de ajutători însoţitori ai blocurilor spirituale piramidale care au venit pe Pământ înainte de ultima glaciaţiune; în rândurile populaţiilor din aşezările umane de pretutindeni: participare la introducerea programelor de activităţi noi, în fiecare etapă nouă de învăţături ale omenirii;

b. În etapa fizică a omenirii: participarea la menţinerea echilibrului vibraţional al planetei, alături de entităţile interdimensionale (Moşii, Patriarhii, Vracii popoarelor); derularea programelor continentale de cercetare şi studiu al transformărilor biologice planetare în funcţie de variaţiile vibraţiei zonale; în calitate de mesageri ai Moşilor: transmiterea periodică a sfaturilor Moşilor cu privire la formele de adaptare a oamenilor la creaţia şi trăirea de tip fizic; participarea la conducerea şi coordonarea activităţilor umane până la generalizarea migraţiilor intercontinentale ale populaţiilor; după generalizarea migraţiilor: intrarea secundarilor în rândurile populaţiilor de pretutindeni, oferind exemplu de trăire şi creaţie fizică curentă.

c. După creşterea vibraţiei medii planetare ( ceea ce înseamnă până la optimul continuării evoluţiilor spiritelor umane – azi fiind în derulare formele de trăire medie pentru creatori de talia spiritelor umane), se reiau derulările de sarcini specifice epocii mentale. Începe cea de-a două etapă mentală a omenirii, cu ajutor oferit rezidenţilor în învăţăturile şi consolidările aplicărilor lor, cu tot ceea ce s-a enumerat a fi specific mentalismului omenesc. Doar sarcinile de creaţie vor fi specifice încheierii evoluţiilor totale umane pe Pământ: dematerializarea creaţiilor fizice din etapa anterioară, ajutor oferit planetei pentru regenerarea şi dezvoltarea biosistemului complet planetar şi dezamprentarea câmpurilor planetare. Secundarii vor lua din nou rolul de ajutători planetari şi stelari (galactici) în coordonările trăirilor grupurilor umane care vor forma în acea etapă populaţiile umane globale. 

2. Intrarea în sarcini de ajutor pentru omenire: odată cu preluarea sistemelor corporale de la creatorii transcedentali ai corporalităţii speciei umane; de-a lungul tuturor evoluţiilor umane, având întrupările cele mai dese, cu sarcini variate de ajutor local; intrări personale sau de grup restrâns, în funcţie de sarcinile de destin. 

3. Ieşiri din sarcinile de ajutor pentru omenire: ieşiri personale sau în grup restrâns, în funcţie de finalizarea sarcinilor proprii de destin şi de ciclu de destine ale grupului propriu; la finalizarea ciclului de evoluţie a speciei umane: dezamprentarea câmpurilor planetare şi stelare după plecarea blocurilor şi grupurilor de evoluanţi primari. 

III. SPIRITE AFLATE ÎN EVOLUŢII PRIMARE GALACTICE

1. Caracteristici generale, sarcinile şi rolul lor în evoluţiile omenirii: ajutătorii cei mai apropiaţi ca evoluţie de rezidenţii umani, dar şi de evoluţiile planetei şi biosistemului său însoţitor, precum şi de steaua care o guvernează; sunt ajutătorii de legătură directă între centralii coordonatori şi ajutătorii secundari pe de o parte, şi rezidenţi pe de altă parte. De asemenea ei sunt, în plan local, ajutători de legătură între conducerile aşezărilor locale şi alţi ajutători pădureni, munteni şi insulari din apropierea aşezării de destin şi rezidenţii din aşezare, având sarcini de creatori avansaţi şi formatori de câmpuri alături de secundari şi centrali de la care învaţă permanent; întreţin echilibrul vibraţiei planetei, alături de îndrumătorii lor direcţi secundari din toate liniile de ajutor planetar; sunt însoţitori şi îndrumători ai blocurilor spirituale piramidale  în evoluţiile atipice pe care acestea le formează în plan local. 

2. Intrarea în sarcini de ajutor pentru omenire: la începutul derulării ciclului de vieţi umane, după adaptarea necesară trecerii de la întrupările lor comune la întrupări individuale cu corpuri fizice în această subzonă a universului: întâi ei intră în micro-nucleele de creaţie mentală care înconjoară fiecare aşezare umană, apoi intră şi rămân în aşezările rezidenţilor prin glisarea nucleelor de creaţie în interiorul aşezărilor şi transformarea lor în inele de conducere a activităţilor umane, în special cele de cercetare şi creaţie materială mentală; sub formă masivă de întrupaţi pricepuţi şi orientaţi la începutul tuturor etapelor de evoluţie umană. 

3. Ieşiri din sarcinile de ajutor pentru omenire: sub îndrumarea secundarilor, o parte dintregalactici ies din întrupările umane după plecarea blocurilor spirituale piramidale (ies după participarea lor la dezactivarea amprentelor blocurilor spirituale piramidaleîn galaxie), iar restul galacticilor ies după plecarea rezidenţilor: după dezamprentarea tuturor urmelor lăsate de rezidenţi în galaxie.

IV. SPIRITE AFLATE ÎN EVOLUŢII PRIMARE: REZIDENŢI 

1. Caracteristici generale şi sarcinile lor în cadrul evoluţiilor de tip uman: rezidenţii formează poporul de spirite care efectuează primele evoluţii pe o planetă cu condiţiile pe care le oferă Pământul, cu sarcini personale şi de popor spiritual care cuprind şi consolidări ale evoluţiilor anterioare, şi învăţături de manifestări noi cu specific local, împreună cu primele lor consolidări. În funcţie de experienţa acumulată, pe lângă sarcinile de trăire şi creaţie materială, rezidenţii participă la lucrări ample de stabilizare vibraţională a planetei, sub îndrumarea spiritelor galactice şi a secundarilor, îndrumaţi, spirijiniţi şi ajutaţi de centralii coordonatori ai evoluţiilor lor. În timpul evoluţiilor blocurilor spirituale piramidale pe Pământ, rezidenţii se retrag din întrupări, asistând la evoluţiile lor prin prezenţă permanentă în calitate de entităţi astrale; în epocile mentale ale omenirii, rezidenţii sunt ajutători pentru grupurile de spirite în evoluţii preliminare pe Pământ;

2. Intrarea în sarcini de învăţătură în timpul evoluţiilor umane: după ieşirea din evoluţii a poporului saurian, rezidenţii parcurg prima etapă proprie de evoluţie, mentală, sub coordonarea şi cu participarea la învăţăturile oferite de toţi ceilalţi ajutători enumeraţi mai sus, plus blocurile spirituale piramidale care au sarcini de coordonare a ultimelor lor evoluţii înainte de ultima glaciaţiune. După plecarea blocurilor spirituale piramidale, rezidenţii intră din nou în evoluţiile lor normale cu corp fizic, participând alături de învăţătorii lor galactici, secundari şi centrali la dematerializarea construcţiilor rămase în urma blocurilor piramidale şi dezamprentarea câmpurilor planetare şi stelare locale.

3. Ieşiri din sarcinile de învăţătură în evoluţiile umane: la finalizarea ciclurilor planificate pentru învăţăturile curente şi consolidarea lor în plan local.

V. SPIRITE AFLATE ÎN EVOLUŢII PRIMARE PRELIMINARE 

1. Caracteristici generale ale evoluţiilor lor în mijlocul omenirii: grupuri restrânse de spirite care vin pe planete cu condiţii apropiate de necesităţile evoluţiilor lor. Pe Pământ în general ei se întrupează cu corpuri fizice de manifestări curente, după o perioadă de întrupare astrală mai scurtă sau mai lungă, în funcţie de modul lor special de manifestare. Sunt evoluţii fără sarcini planetare, însă sunt ajutaţi şi coordonaţi permanent, pentru a nu depăşi anumite limite de comportament pentru care – mai ales în perioadele cu vibraţie planetară foart joasă – sunt cu grijă sunt îndrumaţi să nu le depăşească. 

Asemenea scurte evoluţii preliminare sunt fără sarcini exprese pământene, ci doar de folosiri ale experienţei proprii în adaptări la trăiri asemănătoare întrupaţilor în mijlocul cărora trăiesc. Astfel de trăiri au loc în vederea pregătirilor proprii pentru evoluţiile următoare: se efectuează staţionări scurte de maximum 2-3 vieţi cu caracter de adaptare a cunoaşterilor lor la condiţiile planetare locale. Evoluţiile preliminare au caracter general cu statut de ajutaţi pe toate planurile, în limitele sarcinilor lor de destin, fără încurajarea continuării dincolo de puţinele întrupări planificate. Adică: nu li se cere perfecţionarea manifestărilor, ci doar trăirea, orientarea lor în condiţiile de întrupare. Cu privire la relaţiile lor cu restul spiritelor întrupate în mediul de trai, spiritele preliminare au rol restrâns de orientare a celorlalţi întrupaţi la realitatea formulată de manifestarea lor: doar de răbdare, înţelegere, toleranţă, limitarea manifestărilor lor la un bun simţ posibil, dar nu impus; în schimb tuturor celorlalte grupuri spirituale întrupate li se cere exact ceea ce nu li se cere acestor grupuri în evoluţii preliminare, toate celelalte grupuri spirituale fiind în postura de ajutători ai lor;

2. Intrarea în mijlocul societăţilor omeneşti: oricând apar condiţii suportate de astfel de grupuri care intră fără sarcini de destin, sub protecţie permanentă, în mijlocul celorlalte grupuri spirituale întrupate pe planetă.

3. Ieşiri din mijlocul societăţilor omeneşti: după maximum 2-3 vieţii (nici nu se pot numi cicluri, ci doar scurte seturi de vieţi orientative în atmosfera socială locală). 

VI. SPIRITE AFLATE ÎN EVOLUŢII PRIMARE: BLOCURI SPIRITUALE PIRAMIDALE ÎN CĂLĂTORII REGRESIVE

1. Caracteristici generale, rolul şi sarcinile lor de tip uman: grupuri spirituale organizate în blocuri spirituale piramidale, venite pe Pământ din zona a II-a a universului prin călătorii interzonale efectuate prin forţe proprii de deplasare (nu prin deplasare fizică, cu nave de transport intergalactic). Au sarcini personale de ajutor oferit rezidenţilor în prima lor etapă de evoluţie mentală pe Pământ; în etapa cu vibraţia cea mai joasă, după ultima glaciaţiune, evoluţiile lor pământene se derulează între ele, ajutaţi de secundari şi galactici în principal, în timp ce entităţile interdimensionale şi dimensionale ajută la menţinerea unui echilibru vibraţional planetar, aflat din cauza lor în permanentă deviere, datorită capacităţilor lor reduse de adaptare la realităţile planetei. Blocurile spirituale piramidale determină evoluţii atipice pe planetă, care necesită suplimentar de forţe de ajutor secundar şi central, pentru care se creează condiţii speciale de trăire: pentru planetă, pentru biosistemul ei, pentru toate grupurile spirituale care pot trăi alături aceste spirite întrupate. Sarcinile lor spirituale rămân la nivel de descoperire a puterilor şi neputinţelor lor, manifeste în special în mediul planetar de joasă vibraţie. În perioadele cu vibraţie joasă, rezidenţii ies din întrupări, întrucât nu fac faţă acţiunilor în forţă ale acestor spirite; datorită neputinţei de a face faţă propriilor manifestări în asemenea condiţii, coordonatorii tuturor evoluţiilor locale scurtează perioada de creştere a vibraţiei medii planetare, prin grăbirea creşterii vibraţiei planetei. Dar atâta cât rămâne de scurtă, această perioadă este caracterizată prin variaţii bruşte de vibraţie de la o perioadă scurtă de timp la alta, care creează condiţii de cunoaştere a reacţiilor proprii ale spiritelor în astfel de situaţii, necesare evoluţiilor lor ulterioare. Piramidalii îşi sunt ajutători unii altora pe toate planurile trăirilor pământene, în plaja pozitivă şi negativă deopotrivă şi sunt ajutaţi permanent de secundari şi galactici care primesc măsura propriilor lor manifestări în astfel de condiţii grele ca suportabilitate socială curentă. Însă toţi învaţă unii de la alţii, îşi îmbogăţesc mereu experienţa, o consolidează şi îşi înţeleg în profunzime posibilităţile de trai în comun – necesare alegeri partenerilor de lucrări în evoluţiile viitoare. 

2. Intrarea în sarcini proprii de tip uman: în două momente planetare, în două valuri de sosiri pe Pământ: primele blocuri s-au format piramidal începând din terminalul zonei a II-a a universului (adică: cu vibraţia cea mai înaltă a zonei a II-a): sunt piramidale prin evoluţiile diferite ale grupurilor, pornind din terminalul zonei. Ele au sosit după adaptarea rezidenţilor la realităţile pământene şi s-au plasat în evoluţii în marele continent A’Tlan (cuprinzând: America de Nord reunită cu Europa până la munţii Urali). Ultimele blocuri au sosit cu puţin timp înainte de ultima glaciaţiune şi s-au plasat în întrupări alături de rezidenţi pe continentul Cian (actualul continent Asia); ele cuprind grupuri pornite din primele subzone (cu vibraţia cea mai joasă) ale zonei a II-a, având aceeaşi evoluţie între ele – şi toate fiind în aceeaşi fază de evoluţie cu bazalii blocurilor piramidale anterioare: dar cu manifestări diferite, în funcţie de depărtarea de la o linie de echilibru, pozitive şi negative deopotrivă. 

3. Ieşiri din sarcinile proprii de tip uman: cele mai evoluate blocuri vor fi ultimele care vor pleca de pe planetă: stările de echilibru sunt specifice acestor spirite, de aceea pot sta mai mult timp la nivele mai joase ale universului. Cele mai puţin evoluate (ultimele sosite înainte de ultima glaciaţiune) vor fi primele care vor pleca: sunt cele mai puţin echilibrate şi neputinţele lor de a se menţine în echilbru le afectează personal, dar şi celelalte blocuri de spirite, şi planeta însăşi cu biosistemul său. Momentul plecării este ales după cum se finalizează destinele lor planificate, ştiindu-se clar cum este de greu să se menţină ordinea întrupărilor în astfel de situaţii planetare.

Această structură a grupurilor de spirite întrupate în cadrul speciei umane nu s-a modificat de-a lungul ciclului de vieţi umane, ci doar grupurile care vin la întrupare s-au schimbat permanent. Spiritele din blocurile piramidale s-au întrupat rar, pentru a intra un volum imens de spirite la întrupare într-un timp relativ scurt. Mai rapide, consecutive au fost întrupările spiritelor în evoluţii preliminare, pentru a nu rămâne mult timp în acest loc cu o vibraţie mult prea mare încă pentru ele. Viteza de reîntrupare a fost foarte mare doar la galactici şi secundari, în calitate de ajutători şi susţinători ai tuturor evoluţiilor de pe planetă, ai planetei şi sistemului planetar-stelar local. 


Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
Sinteza treptelor si sub-treptelor de evolutie ale monadelor

Se pot studia elementele de dicţionar: energie fundamentală, monadă, popor spiritual, întrupare, ciclu de vieţi (întrupări), Centru de evoluţie  şi Formarea universurilor pe straturile energiei fundamentale   Monadele autoformate…

Sinteza creaţiilor materiale umane de-a lungul timpului

1. CREAŢIA MATERIALĂ TRANSCEDENTALĂSe va studia cu titlu de generalitate şi capitolul ALTE STUDII: “CREAŢIE MATERIALĂ” la adresa: http://www.bucuria-cunoasterii.ro/articole/6.-creatie-materiala.htmlEste necesar să înţelegem…

Dictionar